Nederlands Deutsch English
lid worden
empty
home   /   nieuws  /   archief_2011

Verslag keurmeesterdag 14 mei 2011

Opening
Om 10.40 uur opende Ab de Vos deze Keurmeesterdag.
Helaas viel het aantal (36) aanwezige keurmeesters en belangstellende leden iets tegen.

 

Evaluatie
Tijdens de Keurmeesterdag 2010 hebben we Type en Bouw bij de Kleurdwerg en Pool besproken.
Het ging hierbij vooral over het denken in verhoudingen, het observeren , en vervolgens het waarderen van hetgeen je ziet.
Het evalueren van zaken die toen besproken zijn is natuurlijk een jaar later niet meer mogelijk.
simpelweg omdat de “beelden”ontbreken.
Wel komt nog ter sprake dat het wel of niet aanwezig zijn van darmbeentjes moet worden bepaald met een vlakke hand.

 Bespreken puntenkeuring.
Ab geeft aan dat het keuren op punten door onze clubkeurmeesters behoorlijk goed wordt uitgevoerd.
Wel vraagt hij aandacht voor de volgende zaken:
• Winnende dieren op een tentoonstelling moeten altijd het hoogst aantal punten hebben, dus indien nodig verhogen.
• Dieren altijd blijven klasseren

Type, bouw en stelling van de Polish.
Onder de titel: Polish Perfection, (Haasdwerg in optima forma) denken in verhoudingen, observeren en waarderen had Alex Verhelst weer een mooie PowerPoint presentatie in elkaar gezet.
Helaas kon hij door een drukke agenda zelf niet aanwezig zijn, daardoor werd deze presentatie gedaan door Ab.
Aansluitend aan de presentatie gingen een aantal groepjes actief aan de slag met een aantal
meegenomen Polish in diverse kleuren.
Aan de hand van een speciaal ontworpen beoordelingsformulier werden diverse onderdelen zoals:
Stelling, Type en Bouw extra onder de aandacht gebracht.
De groepen waren samengesteld uit keurmeesters en leden.
Aan de hand van de presentatie hebben wij de volgende zaken met elkaar afgesproken:

Type
• Kort ( typegroep E).
• Zijprofiel rugbelijning in kwartcirkel.

• Schouders slank, achterhand iets breder.
• Buikbelijning hoog.
• Kop eivormig.
• Ogen groot, bolvormig, uitspringend, levendig en helder, tonen temperament van het ras.
• Oren rechtop, strak en gesloten gedragen: 5-7 cm in harmonie met het lichaam.

Bouw
• Benen fijn, lang en in opgeheven stand.  
• Voorvoeten gesloten.
• Borst slank en strak.
• Achterhand goed afgerond.
• Gespierde rug.

Handig hulpmiddel
Gebruik het gewicht van de Polish om te bepalen of: de benen te kort of het type te lang is. Gaat het gewicht richting maximum dan is de bouw meestal te lang.

De stelling bepaalt de kwaliteit van een Polish.
• Zonder stelling is type niet te beoordelen.
• Zonder stelling zijn voorbenen en voorvoeten niet goed te beoordelen.
• Kortom stelling is een rastypische eigenschap.
• Wees geconcentreerd bij het in stelling brengen, met de juiste focus.
Altijd beginnen met het in stelling brengen! Daarna pas eventueel omdraaien voor controle van het geslacht, nagels, gebit enz.

Welke puntenaftrekt passen wij toe bij een dier met een minder goede of slechte stelling?
• ZG stelling min een ½ punt.
• G stelling min 1 punt.
• Stelling moet beter min 2 punten
• Stelling moet veel beter min 3 punten
• Onvoldoende stelling 0 (nul) punten dus eindscore onvoldoende.
• Vergeet bij de stelling niet te kijken naar de lengte en fijnheid van de benen, tevens dienen de voorvoeten   gesloten te zijn.
• Bij 1 ½ punt aftrek of meer altijd een opmerking plaatsen op de beoordelingskaart.
  De stelling is een wezenlijk onderdeel van type en bouw daarom telt het zwaar mee.

 Hoe brengen we de Polish in stelling
• Pak de Polish bij de schouders.
• Breng het dier voorzichtig omhoog.
• Stel tot dat de benen goed staan en de pose zo gunstig mogelijk is voor het dier.
• Breng de oren in de zo perfect mogelijke positie met de benen.


Vanaf 1 april 2010 is de positie indeling van de Polish wit de volgende:
Positie 1: Gewicht.
Positie 2: Type en bouw.

Positie 3: Pels en pelsconditie.    
Positie 4: Benen en Stelling.
Positie 5: Kop en Oren.
Positie 6: Kleur.
Positie 7: Lichaamsconditie en verzorging.

Bij de overige groepen Polish: kleur, tekening en patroon zijn geen wijzigingen aangebracht.


Verzilvering bij de zilverdwerg.
Martin Kok besprak de diverse kleuren bij onze Kleurdwerg met verzilvering.
Ook hier werden in het praktijkgedeelte van de Keurmeesterdag door de diverse
groepjes de meegebrachte dieren beoordeeld, in het bijzonder op positie 5, nuance en gelijkmatigheid verzilvering.
Daarna hebben we het volgende met elkaar afgesproken.
• Type en bouw, gelijk beoordelen als andere kleurslagen.
• Gelijkmatigheid van de verzilvering is belangrijker dan de nuance.
• Let ook goed op oorstructuur en het sluiten van de oren, er zijn zilverdwergen die op deze onderdelen beter moeten, duidelijk benoemen op de beoordelingskaart.

Licht zwart
• Bij Licht zwart, heel belangrijk is een mooie lichte verzilvering, is het te rijk, benoem het dan.
• Hoe ouder het dier, hoe rijker verzilverd. Bij het ouder worden loopt de grondkleur terug, houdt hier rekening mee.
Midden zwart
• Bij Midden zwart, let op oogkleur, bij deze kleurslag loopt de grondkleur niet terug bij het ouder worden van het dier.
• Hoe ouder het dier, hoe rijker verzilverd.
• Grove verzilvering benoemen.
• Niet te snel dieren uitsluiten voor veel doorlopende witte haren.
Midden konijngrijs.
• De konijngrijze kleur is bij verzilverde dwergen wat donkerder ( harder) als bij “normaal “ konijngrijs.
• Tussenkleur moet zo rood mogelijk zijn.

Standaardaangelegenheden
Er zijn dit jaar slechts een klein aantal zaken bij onze clubrassen gewijzigd.
• Per 1 april 2011 is de Kleurdwerg konijngrijs in de middennuance van verzilvering definitief erkend.
• De naam Haasdwerg is gewijzigd in Polish.
• De positie-indeling is gewijzigd bij de Polish wit. ( zie eerder in dit verslag)

 

Gewicht van de Kleurdwerg en Pool.
Raimond gaf in het kort aan wat er is afgesproken op de Algemene Ledenvergadering over het gewicht van onze Kleurdwerg en Pool.
Tijdens deze vergadering is de mening van de aanwezige leden gepeild over het voorstel van de Standaardcommissie om het maximumgewicht van de bovengenoemde rassen te verhogen naar 1200 gram.
Hieruit bleek dat de meerderheid niet voor een gewichtsverhoging was.
Afgesproken werd een verzoek naar de Standaardcommissie te sturen om met het voorstel op te schorten, dit is gedaan en de commissie heeft ingestemd met deze opschorting.
Nu zullen Bestuur en Rastechnische Commissie zich verder gaan buigen over de vraag: hoe nu verder met het gewicht van Kleurdwerg en Pool?
In deze overweging zal ook worden meegenomen:
• Welke rol gaan dierenwelzijnsorganisaties in de toekomst spelen? Moeten dieren op tentoonstellingen al bij het inkooien de beschikking krijgen over water en voer, en welke gevolgen heeft dit voor het gewicht op het moment van keuren?
• Welke gewichten hebben de dieren bij de fokkers thuis?
• Wat willen wij met onze clubrassen internationaal gezien?
Kortom diverse vragen waar eerst een antwoord op moet komen voordat er een goed gefundeerd voorstel kan komen waarmee wij weer jaren vooruit kunnen.

Rondvraag.
Piet van Lune bedankt de organisatie en de aanwezigen voor de plezierige dag die hij gehad heeft. Zijn mening is dat onze club goed met diverse zaken bezig is.
Johannes Jipping komt met het idee de opzet van de keurmeesterverkiezing opnieuw te bekijken.
Zijn mening is dat bij de huidige opzet niet iedereen in staat is zijn stem uit te brengen omdat de verkiezing plaatsvindt tijdens de Algemene ledenvergadering in Zuidlaren.
Misschien kan een schriftelijke stemming of een stemming via Internet een alternatief kunnen zijn.
Bestuur zal een en ander gaan bekijken.
Met de volgende mensen is afgesproken dat zij een stalmeting zullen gaan uitvoeren mbt de gewichten van hun dieren: Combinatie J en P van Lune, Leo van Bochoven, Henk den Besten, Johannes Jipping, Jan Vijfvinkel en Combinatie Kelderman.

Sluiting
Omstreeks 15.30 uur sloot Ab deze Keurmeesterdag af en wenste iedereen een goede reis naar huis toe.

De volgende Keurmeesterdag is op : 12 mei 2012

 

 


 

 


 
 

Terug naar overzicht