Nederlands Deutsch English
lid worden
empty
home   /   nieuws  /   archief_2012

Advies tot gewichtsverhoging van de Polish, Pool en Kleurdwerg


                                                                                               Secretaris
                                                                                               G. Kelderman
                                                                                               E-mailadres:info@dwergenclub.nl

 

Geachte leden,

Onderstaand treft u het advies aan dat het bestuur van de Nationale Polen- en Kleurdwergen Club, waarbij ondergebracht de Polish, heeft ontvangen van het rastechnische adviesorgaan van de speciaalclub, de Ras Technische Commissie (RTC). In het advies heeft de RTC nauwkeurig uiteengezet hoe men tot het advies is gekomen.

Kortgezegd komt het er op neer dat wordt aanbevolen om met ingang van 1 april 2012 de gewichtsgrenzen zowel aan de onderkant als aan de bovenkant met 50 gram te verhogen.

Het bestuur is van mening dat:
a) het voorstel en
b) de onderbouwing van het voorstel.
zodanig zijn geformuleerd en beargumenteerd, dat wij dit voorstel onderschrijven en ongewijzigd overnemen. Wij menen dat er sprake is van een gedegen voorstel en zijn ons adviesorgaan daar zeer erkentelijk voor.

Gezien de goede contacten met de standaardcommissie konijnen van Kleindierliefhebbers Nederland, zullen wij hen op de hoogte stellen van het voorstel en aangeven wat de procedure binnen de speciaalclub zal zijn.

De procedure is als volgt:

- Het door het bestuur overgenomen voorstel van de RTC zal tijdens de algemene ledenvergadering,gehouden op 28 januari 2012 te Nieuwegein, in stemming worden gebracht.
- Na de stemming zal het bestuur verslag uitbrengen aan de standaardcommissie konijnen van KLN. Bij een positieve stemming, dus aanname voorstel door de leden, zal de speciaalclub formeel een verzoek indienen bij de standaardcommissie konijnen van KLN.

Vertrouwende erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,
Namens de Nationale Polen- en Kleurdwergen Club,
waarbij ondergebracht de Polish


Raimond Kamps
Voorzitter

Advies tot gewichtsverhoging van de Polish, Pool en Kleurdwerg

In de vergadering van de Ras Technische Commissie is uitgebreid gesproken over de gewichtsgrenzen van onze dwergen.
Aanleiding was natuurlijk het voorstel van de Standaard Commissie (ALV 2011) om het gewicht aan te passen. Men heeft hiervoor destijds meerdere reden aangevoerd.
Dit voorstel zorgde echter destijds voor veel commotie. Veel fokkers waren op voorhand tegen, omdat zij hierdoor waren overvallen.

Naar aanleiding van deze discussie is er een onderzoek gestart, om na te gaan hoe het werkelijk gesteld was met het gewicht van onze dwergen.

1. Eerst zijn de gewichten genoteerd van de dwergen die waren
ingezonden op de Champion show 2011.
Uit deze gegevens kwam naar voren, dat het overgrote deel van de
ingezonden dieren voldeden aan het optimale gewicht. Hieruit bleek dus niet de noodzaak om te verhogen.

2. Een groot aantal fokkers is vervolgens gevraagd alle dieren thuis te
wegen. Hieruit kwam een heel ander beeld. Veel fokdieren waren veel
zwaarder dan het optimale gewicht.

De conclusie lijkt simpel, je hebt show- en fokdieren.
De RTC wil de fokkers nadrukkelijk adviseren niet te fokken met rammen die
het maximum gewicht overschrijden.

3. Een ander fenomeen dient zich echter aan. Showdieren vallen in de
nacht voorafgaande aan de keuring, ongeveer 50 tot 70 gram af.
Conclusie veel showdieren hebben in werkelijkheid dus ook het maximum gewicht of iets er over. Er moet dus flink geknutseld worden om ze met optimaal gewicht te kunnen voorbrengen.

4. De welzijnsregels worden zeker aangescherpt. Deze gaan er voor zorgen,
dat de dieren bij het inkooien de beschikking moeten hebben over voer
en drinkwater. Het verhaal over afvallen gaat dan niet meer op. Een
groot aantal dieren zal dan punt aftrek krijgen voor een niet optimaal
gewicht of zelfs te zwaar zijn.

De rastechnische commissie is naar aanleiding van bovenstaand gegevens tot de volgende conclusies gekomen:
1. De fokkers moeten geïnformeerd worden over deze bevindingen.

2. Dat er een advies zal uitgaan naar het bestuur van de NPKC, om met
ingang van 1 april 2012 een verzoek aan de Standaard Commissie te zenden
om het gewicht van onze dwergen aan te passen.
3. De voorgestelde grenzen zullen zijn:
maximum 1150 gram
minimum 850 gram.

Om kleurslagen die wel moeite hebben met het optimale gewicht, te gemoed
te komen, denken wij aan de volgende punten schaal:
850 – 875 gram 8 punten.
875 – 900 gram 9 punten.
900 – 1125 gram 10 punten
1125 – 1150 gram 9 punten

Let op dit is slechts een voorstel.
De Standaard Commissie beslist over de definitieve vorm.

De huidige schaal is:
800 - 870 gram 8 punten
880 - 940 gram 9 punten
950 - 1050 gram 10 punten
1060 - 1100 gram 9 punten


De ras technische commissie denkt, dat het op deze manier voor alle kleurslagen mogelijk moet zijn om aan het optimum te voldoen, De ondergrens voor het optimum wordt iets verlaagd.

De clubkeurmeesters zullen er op toe moeten zien, dat onze dwerg kort en breed blijft. Zij moeten de fokkers steeds op afwijkingen attenderen en deze duidelijk op de beoordelingskaarten vermelden.

De presentatie van Alex Verhelst (keurmeestersdag 2010) heeft duidelijk aangetoond dat ons ideale type niet gebonden is aan gewichtsgrenzen. Een dier van 100 kg kan ook kort en breed zijn. Deze presentatie zullen wij opnieuw aan de fokkers presenteren als een en ander inwerking treed.


Namens de Ras Technische Commissie,

Ab de Vos

Terug naar overzicht